Palveluasuminen

Vaikeavammaiselle henkilölle järjestetään palveluasuminen. Palveluasumisen järjestämisessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

Palveluasuminen voidaan järjestää palvelutaloon tai henkilön omaan kotiin. Palveluasuminen kotiin järjestetään yleensä omaishoidon, kunnan kotipalvelun ja henkilökohtaisen avustajan avulla.

Kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoimenpitein.