Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Erityishuoltoa järjestetään henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

Erityishuollosta vastaavat Kårkullan kuntayhtymä ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä yhdessä kunnan kanssa. Kehitysvammaisille on tarjolla seuraavia palvelumuotoja:

  • päivätoiminta
  • asuminen
  • avohoidon palvelut
  • laitoshoito

Erityishuollon johtoryhmä päättää niistä erityishuoltolain mukaisista palveluista, joita kunta itse tuottaa. Nämä palvelut ovat lähinnä kuntouttavaa päivähoitoa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja yksityisiltä palvelutuottajilta ostettua lyhytaikaishoitoa. Johtoryhmän asettaa sosiaalilautakunta.


Katso myös

Kårkulla samkommun

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Ystävänkorttitoiminta