Lastensuojelu

Lastensuojelutyöhön kuuluu ennaltaehkäisevä toiminta, avohuollon palvelut ja tukitoimet, huostaanotto ja hoito kodin ulkopuolella.

Lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsesta. Kaikilla vanhemmilla ja muilla aikuisilla on myös velvollisuus suojata lapsia. Äitiys- ja lastenneuvolat, päivähoito, koulun psykososiaalinen oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto sekä nuorisotyö ehkäisevät lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Samalla ne myös usein ensimmäisenä havaitsevat näiden toimenpiteiden tarpeen.

Lastensuojelulain mukaan kunnan sosiaaliviranomaisten on tuettava perhettä, lasta tai nuorta avohuollon tukitoimin, jos kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä tai jos lapsen tai nuoren oma käyttäytyminen vaarantaa tämän kehitystä tai terveyttä. Kunnan on järjestettävä riittävä taloudellinen tuki perheille, joilla on taloudellisia ongelmia tai asunto-ongelmia, ja korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet. Varsinaisiin lastensuojelutoimenpiteisiin ryhdytään vasta, kun tilannetta ei voi näillä keinoin auttaa.

Avohuollon tukitoimet räätälöidään lapsen ja perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan. Tarvittaessa perhe voi saada tukihenkilön tai tukiperheen.

Lapsi voidaan avohuollon tukitoimena sijoittaa tilapäisesti laitoshoitoon tai hoitoon oman kodin ulkopuolelle ilman että lapsi huostaanotetaan, jos perheen tilanteen katsotaan pian parantuvan. Kuntoutusta voidaan antaa myös koko perheelle esimerkiksi ongelmakäyttäjien kuntoutuspaikassa. Muita tukitoimenpiteitä ovat esimerkiksi neuvonta kasvatus- ja perheasioissa, kotipalvelut, päivähoito ja terapiapalvelut. Lasta ja nuorta voidaan auttaa myös koulunkäynnissä, vapaa-ajan harrastuksissa ja ammatinvalinnassa sekä asunnon hankkimisessa.

Avohuollon tukitoimet edellyttävät huoltajan ja yli 12-vuotiaan lapsen suostumusta.

Huostaanottoon ja hoitoon kodin ulkopuolella ryhdytään vain siinä tapauksessa, että kodin olosuhteet tai lapsen oma käytös uhkaavat vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä ja jos avohuollon tukitoimet osoittautuvat riittämättömiksi tai jos ne eivät ole mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia. Huostaanoton on myös arvioitava olevan lapsen edun mukaista.

Huostaanotto voi tarvittaessa tapahtua vastoin vanhempien tahtoa. Lapsi sijoitetaan sijaiskotiin, perhekotiin tai koulukotiin.

Lastensuojeluilmoitus

Kaikki voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijään havaittuaan, että lapsi tai nuori tarvitsee apua.

Yhteystiedot