Valitusten käsittely

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on tarjota laadukasta hoivaa. Tärkeä osa laadun kehittämistä on ottaa eri näkökannat huomioon. Mielipiteiden ja mahdollisten muistutusten seuranta auttaa meitä ryhtymään toimenpiteisiin ja parantamaan toimintaamme.

Toimintatavat

  1. Näkemykset esitetään ensisijaisesti sille henkilölle, jota ne koskevat. Tavoitteena on, että osapuolet pääsevät keskenään keskustelemalla sopimukseen mahdollisista toimenpiteistä tai muutoksista käytäntöihin.
  2. Ellei ongelmaa voida ratkaista tai kyse on suuremmasta ongelmasta, otetaan yhteyttä yksikön vastaavaan.
  3. Ellei ongelma voida vieläkään ratkaista tai on kyse vakavasta laiminlyönnistä, voidaan ottaa yhteyttä vanhustenhuollon päällikköön, perhe- ja yksilöhuollonpäällikköön tai sosiaalijohtajaan. Tarvittaessa voidaan tehdä huomautus kirjallisena. Muistutuksiin vastataan kirjallisesti neljän viikon kuluessa.
  4. Mikäli ongelma jatkuu tai siihen ei löydy ratkaisua, voidaan ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen, joka huolehtii asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevista asioista sekä kohtelusta sosiaalihuollosta.
  5. Jos toimintaa tai menettelyä pidetään lainvastaisena, virheellisenä tai asiattomana, voidaan tehdä kantelun organisaatiosta tai henkilöstä. Kantelu tehdään valvontaviranomaiselle eli aluehallintovirastoon. Ohjeet ja lomake löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta. Viranomaiskäsittelyyn otetaan suoraan vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa. Muut asiat suositellaan käsiteltäväksi siinä toimintayksikössä, jonka toimintaan asiakas on tyytymätön.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  • valvoa asiakkaan oikeuksia muun muassa tiedottamalla asiakkaille näiden oikeuksista
  • neuvomalla asiakkaita asiakaslain noudattamiseen liittyvissä asioissa
  • auttaa kohteluunsa tyytymätöntä asiakasta muistutuksen tekemisessä sosiaalihuollon yksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle.

Sosiaaliasiamiehen palvelut on järjestetty yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot.