Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston toimiala ja tehtävät

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä.

Kunnanvaltuusto päättää

 1. kuntastrategiasta
 2. hallintosäännöstä
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4. talousarvion muutoksista (katso lähemmin hallintosäännön 115. §)
 5. ennakkosuunnittelusta hankkeeseen, jonka investointikustannusarvio on yli 5 miljoonaa euroa
 6. suunnitelmapoistojen perusteista (katso lähemmin hallintosäännön 117. §)
 7. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 8. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 9. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 10. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 11. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 12. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 13. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 14. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 15. tilintarkastajien valitsemisesta
 16. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 17. kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista
 18. kunnan rakennusjärjestyksen hyväksymisestä
 19. kunnan asuntopoliittisen ohjelman hyväksymisestä
 20. kunnan kaavoitusohjelman hyväksymisestä
 21. kunnan strategisen yleiskaavan tavoitteiden hyväksymisestä
 22. kunnan strategisen yleiskaavan hyväksymisestä
 23. kunnan yleiskaavan hyväksymisestä
 24. kunnan asemakaavan hyväksymisestä
 25. kunnan maapolitiikan kokonaisvaltaisten periaatteiden, kuten maapoliittisen ohjelman ja maankäyttösopimusten periaatteiden, hyväksymisestä
 26. kunnan kaava-alueen tonttien hinnoittelun periaatteista
 27. kuntastrategiaa täydentävien kokonaisvaltaisten strategioiden ja ohjausasiakirjojen perusteista, jollei toimivaltaa ole hallintosäännöllä siirretty toiselle viranomaiselle
 28. muista valtuuston päätettäviksi laissa, tässä hallintosäännössä tai muualla säädetyistä ja määrätyistä asioista